عنوان
دسته
 
ردیف عنوان  دسته  دانلود فایل وضعیت
۱ چک لیست مدارک پروانه برای املاک دارای سند مالکیت فرمهای شهرسازی دریافت فایل
۲ چک لیست مدارک پروانه برای املاک قولنامه ای فرمهای شهرسازی دریافت فایل
۳ چک لیست مدارک پایانکار فرمهای شهرسازی دریافت فایل
۴ فرم اطلاع ناظر سازه فرمهای شهرسازی دریافت فایل
۵ فرم نگهبان فرمهای شهرسازی دریافت فایل
۶ فرم تعهد نامه قولنامه فرمهای شهرسازی دریافت فایل
۷ فرم تعهد نمای ساختمان فرمهای شهرسازی دریافت فایل
۸ فرم شناسنامه فنی ساختمان فرمهای شهرسازی دریافت فایل
۹ فرم تابلو مشخصات ساختمان فرمهای شهرسازی دریافت فایل
۱۰ لیست خدمات مصوب شهرداری فرمهای شهرسازی دریافت فایل
۱ ۲ ۳