مهندس مسعود زمزم

سوابق اجرایی :

سرپرست منطقه  دو شهرداری اردبیل
معاونت شهرسازی منطقه دواردبیل
معاونت منطقه یک اردبیل
معاونت شهرسازی منطقه سه اردبیل
مسئول شهرسازی منطقه دواردبیل


 
  
تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۸
منبع منطقه دو شهرداری اردبیل
تعداد بازدید : ۲۴۴