مهندس بابک پورپناهی

سوابق اجرایی :

مدیرشهرداری منطقه 2
شهردارسابق شهرستان نیر
مدیرعامل سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری اردبیل
مدیرنوسازی وتحول اداری شهرداری اردبیل
مدیر روابط عمومی واموربین الملل شهرداری اردبیل


 
  
تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۸
منبع منطقه دو شهرداری اردبیل
تعداد بازدید : ۶۴۴