معاونتها و نواحی ومسئولین منطقه :
مدیر منطقه :                                                            بابک پورپناهی
معاونت پشتیبانی وتوسعه سرمایه انسانی :          جمال حسین زاده
معاونت شهرسازی  ومعماری :                             محرم بخشی
معاونت خدمات شهری :                                        
معاونت فنی وعمرانی :                                        بهنام عبدالهی
مسئول حراست :                                                  طاهر شجاعی
مسئول امورحقوقی :                                          سید لطیف سید رئیسی
مسئول بازرسی :                                                
مسئول شهرسازی :                                             
مسئول اموراداری :                                           زهرا اسکندرزاده
مسئول روابط عمومی وارتباطات :                    مهدی خانزاده
مسئول دفتر شهردار :                                          علی عظیمی
مسئول اموردرآمد ونوسازی :                          کسری نقی زاده
مسئول کمیسیون ماده صد :                              فرهاد یادگاری
مسئول امور املاک :                                          
مسئول کارپردازی :                                           صابر بهروز
مسئول امور شهری :                                          

مسئول اجرای احکام                                         ناصرمحمدرحیمی
مسئول فضای سبز وزیباسازی :                         مسعود فرجی
مسئول اجراییات :                                         عسگر اسدی
مسئول ناحیه یک :                                          فرزاد سیدی
مسئول ناحیه دو :                                        جهان عباسی
  
تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۸
منبع منطقه دو شهرداری اردبیل
تعداد بازدید : ۱۴۳۵