درباره منطقه
ساختمان اداری منطقه 2 درمیدان بعثت ( علی آباد ) قراردارد.


منطقه 2 شهرداری اردبیل  طبق آخرین آماردرسال 1395

دارای مساحت 22776202 متر مربع 


تعداد جمعیت 116018 نفر می باشد .
  
تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۸
منبع منطقه دو شهرداری اردبیل
تعداد بازدید : ۵۸۶