اجرای مراحل پایانی چمن مصنوعی دررینگ سلامت شورابیل

اجرای مراحل پایانی چمن مصنوعی دررینگ سلامت شورابیل
در راستای اهمیت بخشی به زیبایی بصری وسلامت روحی شهروندان مراحل پایانی اجرای چمن مصنوعی در رینگ سلامت شورابیل در حال انجام می باشد . 

Get_Image 
تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
منبع منطقه دو شهرداری اردبیل
تعداد بازدید : ۱۹۰