اجرای عملیات روکش آسفالت درخیابان شهیدبرزگر

اجرای عملیات روکش آسفالت درخیابان شهیدبرزگر
جهت استحکام آسفالت درخیابان شهید برزگرمنطقه دوشهرداری اردبیل اقدام به روکش آسفالت دراین خیابان نمود. 
 

Get_Image 
تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۴
منبع منطقه دو شهرداری اردبیل
تعداد بازدید : ۱۷۸