تداوم عملیات زیرسازی درمحله نیارخیابان محاسنی

تداوم عملیات زیرسازی درمحله نیارخیابان محاسنی
 

Get_Image 
تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۲۱
منبع منطقه دو شهرداری اردبیل
تعداد بازدید : ۱۹۴