بازدیدوپیگیری مشکلات کوچه رازی یک درخیابان مالک اشتر

بازدیدوپیگیری مشکلات کوچه رازی یک درخیابان مالک اشتر
طی بازدیدی مدیرمنطقه 2 به همراه معاونت عمرانی ازمشکلات کوچه مطلع وقول مساعدبرای رفع آنان دادند .

 

Get_Image 
تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۰۴
منبع منطقه دو شهرداری اردبیل
تعداد بازدید : ۱۴