لکه گیری وچاله پرکنی معابروکوجه های منطقه 2

لکه گیری وچاله پرکنی معابروکوجه های منطقه ۲
با آغازبرودت هوا ونامساعدبودن جهت آسفالت ریزی کلی
آسفالت ریزی معابروخیابانها بصورت لکه گیری وچاله پرکنی درحال انجام می باشد . 
 

Get_Image 
تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۲۲
منبع منطقه دو شهرداری اردبیل
تعداد بازدید : ۹۱